2024

Uni-RLHF: Universal Platform and Benchmark Suite for Reinforcement Learning with Diverse Human Feedback

The 12th International Conference on Learning Representations (ICLR): 2024 Yifu Yuan, Jianye HAO, Yi Ma, Zibin Dong, Hebin Liang, Jinyi Liu, Zhixin Feng, Kai Zhao, YAN ZHENG
PDF

AlignDiff: Aligning Diverse Human Preferences via Behavior-Customisable Diffusion Model

The 12th International Conference on Learning Representations (ICLR): 2024 Zibin Dong*, Yifu Yuan*, Jianye HAO, Fei Ni, Yao Mu, YAN ZHENG, Yujing Hu, Tangjie Lv, Changjie Fan, Zhipeng Hu
PDF

Sample-Efficient Quality-Diversity by Cooperative Coevolution

The 12th International Conference on Learning Representations (ICLR): 2024 Ke Xue, Ren-Jian Wang, Pengyi Li, Dong Li, Jianye HAO, Chao Qian
PDF

Rethinking Branching on Exact Combinatorial Optimization Solver: The First Deep Symbolic Discovery Framework

The 12th International Conference on Learning Representations (ICLR): 2024 Yufei Kuang, Jie Wang, Haoyang Liu, Fangzhou Zhu, Xijun Li, Jia Zeng, Jianye HAO, Bin Li, Feng Wu
PDF

2023

vMFER: von Mises-Fisher Experience Resampling Based on Uncertainty of Gradient Directions for Policy Improvement of Actor-Critic Algorithms

The 23rd International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2024 (Extended Abstract) Yiwen Zhu, Jinyi Liu, Wenya Wei, Qianyi Fu, Yujing Hu, Zhou Fang, Bo An, Jianye Hao, Tangjie Lv and Changjie Fan
PDF

PADDLE: Logic Program Guided Policy Reuse in Deep Reinforcement Learning

The 23rd International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2024 (Extended Abstract) Hao Zhang, Tianpei Yang, Yan Zheng, Jianye Hao and Matthew E. Taylor
PDF

ENOTO: Improving Offline-to-Online Reinforcement Learning with Q-Ensembles

The 23rd International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2024 (Extended Abstract) Kai Zhao, Jianye Hao, Yi Ma, Jinyi Liu, Yan Zheng and Zhaopeng Meng
PDF

A Trajectory Perspective on the Role of Data Sampling Techniques in Offline Reinforcement Learning

The 23rd International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2024 Jinyi Liu, Yi Ma, Jianye Hao, Yujing Hu, Yan Zheng, Tangjie Lv and Changjie Fan
PDF

PORTAL: Automatic Curricula Generation for Multiagent Reinforcement Learning

The 38th Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2024 Jizhou Wu, Jianye Hao, Tianpei Yang, Xiaotian Hao, Yan Zheng, Weixun Wang, Matthew Taylor
PDF

Multiagent Gumbel MuZero: Efficient Planning in Combinatorial Action Spaces

The 38th Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2024 Xiaotian Hao, Jianye Hao, Chenjun Xiao, Kai Li, Dong Li, Yan Zheng
PDF

OVD-Explorer: Optimism should not be the Sole Pursuit of Exploration in Noisy Environments

The 38th Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2024 Jinyi Liu*, Zhi Wang*, Yan Zheng, Jianye Hao, Chenjia Bai, Junjie Ye, Zhen Wang, Haiyin Piao, yang sun
PDF

A Transfer Approach Using Graph Neural Networks in Deep Reinforcement Learning

The 38th Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2024 Tianpei Yang, Heng You, Jianye Hao, Yan Zheng, Matthew Taylor
PDF

PreRoutGNN for Timing Prediction with Order Preserving Partition: Global Circuit Pre-training, Local Signal Delay Learning and Attentional Cell Modeling

The 38th Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2024 Ruizhe Zhong, Junjie Ye, Zhentao Tang, Shixiong Kai, Mingxuan Yuan, Jianye Hao, Junchi Yan
PDF

A Hierarchical Imitation Learning-based Decision Framework for Autonomous Driving

Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM): 2023 Hebin Liang, Zibin Dong, Yi Ma, Xiaotian Hao, Yan Zheng, Jianye Hao
PDF

Generalized Universal Domain Adaptation with Generative Flow Networks

Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia (MM): 2023 Didi Zhu, Yinchuan Li, Yunfeng Shao, Jianye Hao, Fei Wu, Kun Kuang, JunXiao, ChaoWu
PDF

Generative Flow Networks for Precise Reward-Oriented Active Learning on Graphs

The 32nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI): 2023 Yinchuan Li, Zhigang Li, Wenqian Li, Yunfeng Shao, Yan Zheng, Jianye Hao
PDF

MetaDiffuser: Diffusion Model as Conditional Planner for Offline Meta-RL

The 40th International Conference on Machine Learning (ICML): 2023 Fei Ni, Jianye HAO, Yao Mu, Yifu Yuan, YAN ZHENG, Bin Wang, Zhixuan Liang

ChiPFormer: Transferable Chip Placement via Offline Decision Transformer

The 40th International Conference on Machine Learning (ICML): 2023 Yao Lai, Jinxin Liu, Zhentao Tang, Bin Wang, Jianye HAO, Ping Luo

RACE: Improve Multi-Agent Reinforcement Learning with Representation Asymmetry and Collaborative Evolution

The 40th International Conference on Machine Learning (ICML): 2023 Pengyi Li, Jianye Hao, Hongyao Tang, Yan Zheng, Xian Fu

Structure Aware Incremental Learning with Personalized Imitation Weights for Recommender Systems.

The 37th Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2023 Yuening Wang, Yingxue Zhang, Antonios Valkanas, Ruiming Tang, Chen Ma, Jianye Hao, Mark Coates
PDF

SplitNet: A Reinforcement Learning Based Sequence Splitting Method for the MinMax Multiple Travelling Salesman Problem.

The 37th Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2023 Hebin Liang, Yi Ma, Zilin Cao, Tianyang Liu, Fei Ni, Zhigang Li, Jianye Hao
PDF

Models as Agents: Optimizing Multi-Step Predictions of Interactive Local Models in Model-Based Multi-Agent Reinforcement Learning.

The 37th Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2023 Zifan Wu, Chao Yu, Chen Chen, Jianye Hao, Hankz Hankui Zhuo
PDF

Neighbor Auto-Grouping Graph Neural Networks for Handover Parameter Configuration in Cellular Network.

The 37th Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2023 Mehrtash Mehrabi, Walid Masoudimansour, Yingxue Zhang, Jie Chuai, Zhitang Chen, Mark Coates, Jianye Hao, Yanhui Geng
PDF

Spectral Augmentations for Graph Contrastive Learning.

The 26th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS): 2023 Amur Ghose, Yingxue Zhang, Jianye Hao, Mark Coates
PDF

Off-Beat Multi-Agent Reinforcement Learning.

The 22nd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS): 2023 Wei Qiu, Weixun Wang, Rundong Wang, Bo An, Yujing Hu, Svetlana Obraztsova, Zinovi Rabinovich, Jianye Hao, Yingfeng Chen, Changjie Fan
PDF

PORTAL: Automatic Curricula Generation for Multiagent Reinforcement Learning.

The 22nd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS): 2023 Jizhou Wu, Tianpei Yang, Xiaotian Hao, Jianye Hao, Yan Zheng, Weixun Wang, Matthew E. Taylor
PDF

Transfer Learning based Agent for Automated Negotiation.

The 22nd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS): 2023 Siqi Chen, Qisong Sun, Heng You, Tianpei Yang, Jianye Hao
PDF

TOFU: A Two-Step Floorplan Refinement Framework for Whitespace Reduction.

The 26th Design,Automation and Test in Europe (DATE): 2023 Shixiong Kai, Chak- Wa Pui, Fangzhou Wang, Shougao Jiang, Bin Wang, Yu Huang, Jianye Hao
PDF

Learnable Behavior Control: Breaking Atari Human World Records via Sample-Efficient Behavior Selection.

The 11th International Conference on Learning Representations (ICLR): 2023 Jiajun Fan, Yuzheng Zhuang, Yuecheng Liu, Jianye Hao, Bin Wang, Jiangcheng Zhu, Hao Wang, Shu- Tao Xia
PDF

Boosting Multiagent Reinforcement Learning via Permutation Invariant and Permutation Equivariant Networks.

The 11th International Conference on Learning Representations (ICLR): 2023 Jianye Hao, Xiaotian Hao, Hangyu Mao, Weixun Wang, Yaodong Yang, Dong Li, Yan Zheng, Zhen Wang
PDF

ERL-Re$^2$: Efficient Evolutionary Reinforcement Learning with Shared State Representation and Individual Policy Representation.

The 11th International Conference on Learning Representations (ICLR): 2023 Jianye Hao, Pengyi Li, Hongyao Tang, Yan Zheng, Xian Fu, Zhaopeng Meng
PDF

DAG Matters! GFlowNets Enhanced Explainer for Graph Neural Networks.

The 11th International Conference on Learning Representations (ICLR): 2023 Wenqian Li, Yinchuan Li, Zhigang Li, Jianye Hao, Yan Pang
PDF

GFlowNets with Human Feedback.

The 11th International Conference on Learning Representations, Tiny Papers (Tiny Papers @ ICLR): 2023 Yinchuan Li, Shuang Luo, Yunfeng Shao, Jianye Hao
PDF

CFlowNets: Continuous Control with Generative Flow Networks.

The 11th International Conference on Learning Representations (ICLR): 2023 Yinchuan Li, Shuang Luo, Haozhi Wang, Jianye Hao
PDF

Regularized Offline GFlowNets.

The 11th International Conference on Learning Representations, Tiny Papers (Tiny Papers @ ICLR): 2023 Haozhi Wang, Yunfeng Shao, Jianye Hao, Yinchuan Li
PDF

Out-of-distribution Detection with Implicit Outlier Transformation.

The 11th International Conference on Learning Representations (ICLR): 2023 Qizhou Wang, Junjie Ye, Feng Liu, Quanyu Dai, Marcus Kalander, Tongliang Liu, Jianye Hao, Bo Han
PDF

EUCLID: Towards Efficient Unsupervised Reinforcement Learning with Multi-choice Dynamics Model.

The 11th International Conference on Learning Representations (ICLR): 2023 Yifu Yuan, Jianye Hao, Fei Ni, Yao Mu, Yan Zheng, Yujing Hu, Jinyi Liu, Yingfeng Chen, Changjie Fan
PDF

Achieving Last-Mile Functional Coverage in Testing Chip Design Software Implementations.

The 45th International Conference on Software Engineering, Software Engineering in Practice (ICSE-SEIP): 2023 Ming Yan, Junjie Chen, Hangyu Mao, Jiajun Jiang, Jianye Hao, Xingjian Li, Zhao Tian, Zhichao Chen, Dong Li, Zhangkong Xian, Yanwei Guo, Wulong Liu, Bin Wang, Yuefeng Sun, Yongshun Cui
PDF

Transfer Reinforcement Learning Based Negotiating Agent Framework.

The 27th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD): 2023 Siqi Chen, Tianpei Yang, Heng You, Jianing Zhao, Jianye Hao, Gerhard Weiss
PDF

RLMixer: A Reinforcement Learning Approach for Integrated Ranking with Contrastive User Preference Modeling.

The 27th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD): 2023 Jing Wang, Mengchen Zhao, Wei Xia, Zhenhua Dong, Ruiming Tang, Rui Zhang, Jianye Hao, Guangyong Chen, Pheng- Ann Heng
PDF

Uncertainty-aware Consistency Learning for Cold-Start Item Recommendation.

The 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR): 2023 Taichi Liu, Chen Gao, Zhenyu Wang, Dong Li, Jianye Hao, Depeng Jin, Yong Li
PDF

Breaking Filter Bubble: A Reinforcement Learning Framework of Controllable Recommender System.

The 32nd International World Wide Web Conferences (WWW): 2023 Zhenyang Li, Yancheng Dong, Chen Gao, Yizhou Zhao, Dong Li, Jianye Hao, Kai Zhang, Yong Li, Zhi Wang
PDF

2022

What about Inputting Policy in Value Function: Policy Representation and Policy-Extended Value Function Approximator.

The 36th Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2022 Hongyao Tang, Zhaopeng Meng, Jianye Hao, Chen Chen, Daniel Graves, Dong Li, Changmin Yu, Hangyu Mao, Wulong Liu, Yaodong Yang, Wenyuan Tao, Li Wang
PDF

Multiagent Q-learning with Sub-Team Coordination.

The 21nd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS): 2022 Wenhan Huang, Kai Li, Kun Shao, Tianze Zhou, Jun Luo, Dongge Wang, Hangyu Mao, Jianye Hao, Jun Wang, Xiaotie Deng
PDF

Socially-Attentive Policy Optimization in Multi-Agent Self-Driving System.

The 6th Conference on Robot Learning (CoRL): 2022 Zipeng Dai, Tianze Zhou, Kun Shao, David Henry Mguni, Bin Wang, Jianye Hao
PDF

LHNN: lattice hypergraph neural network for VLSI congestion prediction.

The 59th Design Automation Conference (DAC): 2022 Bowen Wang, Guibao Shen, Dong Li, Jianye Hao, Wulong Liu, Yu Huang, Hongzhong Wu, Yibo Lin, Guangyong Chen, Pheng- Ann Heng
PDF

Efficient Deep Reinforcement Learning via Policy-Extended Successor Feature Approximator.

The 4th International Conference on Distributed Artificial Intelligence (DAI): 2022 Yining Li, Tianpei Yang, Jianye Hao, Yan Zheng, Hongyao Tang
PDF

Efficient Dual-Process Cognitive Recommender Balancing Accuracy and Diversity.

The 27th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA): 2022 Yixu Gao, Kun Shao, Zhijian Duan, Zhongyu Wei, Dong Li, Bin Wang, Mengchen Zhao, Jianye Hao
PDF

Batch Sequential Black-Box Optimization with Embedding Alignment Cells for Logic Synthesis.

The 41st International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD): 2022 Chang Feng, Wenlong Lyu, Zhitang Chen, Junjie Ye, Mingxuan Yuan, Jianye Hao
PDF

Heterogeneous Graph Neural Network-Based Imitation Learning for Gate Sizing Acceleration.

The 41st International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD): 2022 Xinyi Zhou, Junjie Ye, Chak- Wa Pui, Kun Shao, Guangliang Zhang, Bin Wang, Jianye Hao, Guangyong Chen, Pheng- Ann Heng
PDF

Invariant Factor Graph Neural Networks.

The 22nd IEEE International Conference on Data Mining (ICDM): 2022 Zheng Fang, Ziyun Zhang, Guojie Song, Yingxue Zhang, Dong Li, Jianye Hao, Xi Wang
PDF

Online Ad Hoc Teamwork under Partial Observability.

The Tenth International Conference on Learning Representations (ICLR): 2022 Pengjie Gu, Mengchen Zhao, Jianye Hao, Bo An
PDF

HyAR: Addressing Discrete-Continuous Action Reinforcement Learning via Hybrid Action Representation.

The Tenth International Conference on Learning Representations (ICLR): 2022 Boyan Li, Hongyao Tang, Yan Zheng, Jianye Hao, Pengyi Li, Zhen Wang, Zhaopeng Meng, Li Wang
PDF

Learning State Representations via Retracing in Reinforcement Learning.

The Tenth International Conference on Learning Representations (ICLR): 2022 Changmin Yu, Dong Li, Jianye Hao, Jun Wang, Neil Burgess
PDF

Neuro-Symbolic Hierarchical Rule Induction.

The 39th International Conference on Machine Learning (ICML): 2022 Claire Glanois, Zhaohui Jiang, Xuening Feng, Paul Weng, Matthieu Zimmer, Dong Li, Wulong Liu, Jianye Hao
PDF

Learning Pseudometric-based Action Representations for Offline Reinforcement Learning.

The 39th International Conference on Machine Learning (ICML): 2022 Pengjie Gu, Mengchen Zhao, Chen Chen, Dong Li, Jianye Hao, Bo An
PDF

PMIC: Improving Multi-Agent Reinforcement Learning with Progressive Mutual Information Collaboration.

The 39th International Conference on Machine Learning (ICML): 2022 Pengyi Li, Hongyao Tang, Tianpei Yang, Xiaotian Hao, Tong Sang, Yan Zheng, Jianye Hao, Matthew E. Taylor, Wenyuan Tao, Zhen Wang
PDF

Plan Your Target and Learn Your Skills: Transferable State-Only Imitation Learning via Decoupled Policy Optimization.

The 39th International Conference on Machine Learning (ICML): 2022 Minghuan Liu, Zhengbang Zhu, Yuzheng Zhuang, Weinan Zhang, Jianye Hao, Yong Yu, Jun Wang
PDF

Individual Reward Assisted Multi-Agent Reinforcement Learning.

The 39th International Conference on Machine Learning (ICML): 2022 Li Wang, Yupeng Zhang, Yujing Hu, Weixun Wang, Chongjie Zhang, Yang Gao, Jianye Hao, Tangjie Lv, Changjie Fan
PDF

Promoting Quality and Diversity in Population-based Reinforcement Learning via Hierarchical Trajectory Space Exploration.

The 42nd International Conference on Robotics and Automation (ICRA): 2022 Jiayu Miao, Tianze Zhou, Kun Shao, Ming Zhou, Weinan Zhang, Jianye Hao, Yong Yu, Jun Wang
PDF

PAnDR: Fast Adaptation to New Environments from Offline Experiences via Decoupling Policy and Environment Representations.

The 31st International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI): 2022 Tong Sang, Hongyao Tang, Yi Ma, Jianye Hao, Yan Zheng, Zhaopeng Meng, Boyan Li, Zhen Wang
PDF

RCANet: Root Cause Analysis via Latent Variable Interaction Modeling for Yield Improvement.

The 49th International Test Conference (ITC): 2022 Xiaopeng Zhang, Shoubo Hu, Zhitang Chen, Shengyu Zhu, Evangeline F. Y. Young, Pengyun Li, Cheng Chen, Yu Huang, Jianye Hao
PDF

Generalizable Floorplanner through Corner Block List Representation and Hypergraph Embedding.

The 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD): 2022 Mohammad Amini, Zhanguang Zhang, Surya Penmetsa, Yingxue Zhang, Jianye Hao, Wulong Liu
PDF

Flat-Aware Cross-Stage Distilled Framework for Imbalanced Medical Image Classification.

The 25th Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI): 2022 Jinpeng Li, Guangyong Chen, Hangyu Mao, Danruo Deng, Dong Li, Jianye Hao, Qi Dou, Pheng- Ann Heng
PDF

Transformer-based Working Memory for Multiagent Reinforcement Learning with Action Parsing.

The 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS): 2022 Yaodong Yang, Guangyong Chen, Weixun Wang, Xiaotian Hao, Jianye Hao, Pheng- Ann Heng
PDF

GALOIS: Boosting Deep Reinforcement Learning via Generalizable Logic Synthesis.

The 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS): 2022 Yushi Cao, Zhiming Li, Tianpei Yang, Hao Zhang, Yan Zheng, Yi Li, Jianye Hao, Yang Liu
PDF

The Policy-gradient Placement and Generative Routing Neural Networks for Chip Design.

The 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS): 2022 Ruoyu Cheng, Xianglong Lyu, Yang Li, Junjie Ye, Jianye Hao, Junchi Yan
PDF

Multiagent Q-learning with Sub-Team Coordination.

The 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS): 2022 Wenhan Huang, Kai Li, Kun Shao, Tianze Zhou, Matthew E. Taylor, Jun Luo, Dongge Wang, Hangyu Mao, Jianye Hao, Jun Wang, Xiaotie Deng
PDF

DOMINO: Decomposed Mutual Information Optimization for Generalized Context in Meta-Reinforcement Learning.

The 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS): 2022 Yao Mu, Yuzheng Zhuang, Fei Ni, Bin Wang, Jianyu Chen, Jianye Hao, Ping Luo
PDF

Plan To Predict: Learning an Uncertainty-Foreseeing Model For Model-Based Reinforcement Learning.

The 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS): 2022 Zifan Wu, Chao Yu, Chen Chen, Jianye Hao, Hankz Hankui Zhuo
PDF

Versatile Multi-stage Graph Neural Network for Circuit Representation.

The 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS): 2022 Shuwen Yang, Zhihao Yang, Dong Li, Yingxue Zhang, Zhanguang Zhang, Guojie Song, Jianye Hao
PDF

Branch Ranking for Efficient Mixed-Integer Programming via Offline Ranking-Based Policy Learning.

The 5th European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML/PKDD): 2022 Zeren Huang, Wenhao Chen, Weinan Zhang, Chuhan Shi, Furui Liu, Hui- Ling Zhen, Mingxuan Yuan, Jianye Hao, Yong Yu, Jun Wang
PDF

Cross-domain adaptive transfer reinforcement learning based on state-action correspondence.

The 38th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI): 2022 Heng You, Tianpei Yang, Yan Zheng, Jianye Hao, Matthew E. Taylor
PDF

Modeling Scale-free Graphs with Hyperbolic Geometry for Knowledge-aware Recommendation.

The 15th Web Search and Data Mining (WSDM): 2022 Yankai Chen, Menglin Yang, Yingxue Zhang, Mengchen Zhao, Ziqiao Meng, Jianye Hao, Irwin King
PDF

2021

Addressing Action Oscillations through Learning Policy Inertia.

The 35th Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2021 Chen Chen, Hongyao Tang, Jianye Hao, Wulong Liu, Zhaopeng Meng
PDF

Towards Effective Context for Meta-Reinforcement Learning: an Approach based on Contrastive Learning.

The 35th Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2021 Haotian Fu, Hongyao Tang, Jianye Hao, Chen Chen, Xidong Feng, Dong Li, Wulong Liu
PDF

Foresee then Evaluate: Decomposing Value Estimation with Latent Future Prediction.

The 35th Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2021 Hongyao Tang, Zhaopeng Meng, Guangyong Chen, Pengfei Chen, Chen Chen, Yaodong Yang, Luo Zhang, Wulong Liu, Jianye Hao
PDF

CMML: Contextual Modulation Meta Learning for Cold-Start Recommendation.

The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM): 2021 Xidong Feng, Chen Chen, Dong Li, Mengchen Zhao, Jianye Hao, Jun Wang
PDF

CausalVAE: Disentangled Representation Learning via Neural Structural Causal Models.

The 34th IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR): 2021 Mengyue Yang, Furui Liu, Zhitang Chen, Xinwei Shen, Jianye Hao, Jun Wang
PDF

Uncertainty-Aware Low-Rank Q-Matrix Estimation for Deep Reinforcement Learning.

The 3rd International Conference on Distributed Artificial Intelligence (DAI): 2021 Tong Sang, Hongyao Tang, Jianye Hao, Yan Zheng, Zhaopeng Meng
PDF

SEIHAI: A Sample-Efficient Hierarchical AI for the MineRL Competition.

The 3rd International Conference on Distributed Artificial Intelligence (DAI): 2021 Hangyu Mao, Chao Wang, Xiaotian Hao, Yihuan Mao, Yiming Lu, Chengjie Wu, Jianye Hao, Dong Li, Pingzhong Tang
PDF

A Unified Framework for Layout Pattern Analysis with Deep Causal Estimation.

The 40th International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD): 2021 Ran Chen, Shoubo Hu, Zhitang Chen, Shengyu Zhu, Bei Yu, Pengyun Li, Cheng Chen, Yu Huang, Jianye Hao
PDF

Coalition-based Task Assignment in Spatial Crowdsourcing.

The 37th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE): 2021 Yan Zhao, Jiannan Guo, Xuanhao Chen, Jianye Hao, Xiaofang Zhou, Kai Zheng
PDF

Principled Exploration via Optimistic Bootstrapping and Backward Induction.

The 38th International Conference on Machine Learning (ICML): 2021 Chenjia Bai, Lingxiao Wang, Lei Han, Jianye Hao, Animesh Garg, Peng Liu, Zhaoran Wang
PDF

Relational Navigation Learning in Continuous Action Space among Crowds.

The 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA): 2021 Xueyou Zhang, Wei Xi, Xian Guo, Yongchun Fang, Bin Wang, Wulong Liu, Jianye Hao
PDF

Automatic Web Testing Using Curiosity-Driven Reinforcement Learning.

The 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE): 2021 Yan Zheng, Yi Liu, Xiaofei Xie, Yepang Liu, Lei Ma, Jianye Hao, Yang Liu
PDF

A deep reinforcement learning-based agent for negotiation with multiple communication channels.

The 33rd International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI): 2021 Xiaoyang Gao, Siqi Chen, Yan Zheng, Jianye Hao
PDF

Ordering-Based Causal Discovery with Reinforcement Learning.

The 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI): 2021 Xiaoqiang Wang, Yali Du, Shengyu Zhu, Liangjun Ke, Zhitang Chen, Jianye Hao, Jun Wang
PDF

FIGCPS: Effective Failure-inducing Input Generation for Cyber-Physical Systems with Deep Reinforcement Learning.

The 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE): 2021 Shaohua Zhang, Shuang Liu, Jun Sun, Yuqi Chen, Wenzhi Huang, Jinyi Liu, Jian Liu, Jianye Hao
PDF

A Multi-Graph Attributed Reinforcement Learning based Optimization Algorithm for Large-scale Hybrid Flow Shop Scheduling Problem.

The 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD): 2021 Fei Ni, Jianye Hao, Jiawen Lu, Xialiang Tong, Mingxuan Yuan, Jiahui Duan, Yi Ma, Kun He
PDF

Model-Based Reinforcement Learning via Imagination with Derived Memory.

The 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS): 2021 Yao Mu, Yuzheng Zhuang, Bin Wang, Guangxiang Zhu, Wulong Liu, Jianyu Chen, Ping Luo, Shengbo Li, Chongjie Zhang, Jianye Hao
PDF

Dynamic Bottleneck for Robust Self-Supervised Exploration.

The 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS): 2021 Chenjia Bai, Lingxiao Wang, Lei Han, Animesh Garg, Jianye Hao, Peng Liu, Zhaoran Wang
PDF

An Efficient Transfer Learning Framework for Multiagent Reinforcement Learning.

The 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS): 2021 Tianpei Yang, Weixun Wang, Hongyao Tang, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Hangyu Mao, Dong Li, Wulong Liu, Yingfeng Chen, Yujing Hu, Changjie Fan, Chengwei Zhang
PDF

Flattening Sharpness for Dynamic Gradient Projection Memory Benefits Continual Learning.

The 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS): 2021 Danruo Deng, Guangyong Chen, Jianye Hao, Qiong Wang, Pheng- Ann Heng
PDF

A Hierarchical Reinforcement Learning Based Optimization Framework for Large-scale Dynamic Pickup and Delivery Problems.

The 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS): 2021 Yi Ma, Xiaotian Hao, Jianye Hao, Jiawen Lu, Xing Liu, Xialiang Tong, Mingxuan Yuan, Zhigang Li, Jie Tang, Zhaopeng Meng
PDF

Adaptive Online Packing-guided Search for POMDPs.

The 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS): 2021 Chenyang Wu, Guoyu Yang, Zongzhang Zhang, Yang Yu, Dong Li, Wulong Liu, Jianye Hao
PDF

Detecting and Learning Against Unknown Opponents for Automated Negotiations.

The 13th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI): 2021 Leling Wu, Siqi Chen, Xiaoyang Gao, Yan Zheng, Jianye Hao
PDF

Off-Policy Training for Truncated TD(λ) Boosted Soft Actor-Critic.

The 13th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI): 2021 Shiyu Huang, Bin Wang, Hang Su, Dong Li, Jianye Hao, Jun Zhu, Ting Chen
PDF

A Graph-Enhanced Click Model for Web Search.

The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR): 2021 Jianghao Lin, Weiwen Liu, Xinyi Dai, Weinan Zhang, Shuai Li, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Jianye Hao, Yong Yu
PDF

An Adversarial Imitation Click Model for Information Retrieval.

The 30th International World Wide Web Conferences (WWW): 2021 Xinyi Dai, Jianghao Lin, Weinan Zhang, Shuai Li, Weiwen Liu, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Jianye Hao, Jun Wang, Yong Yu
PDF

2020

Continuous Multiagent Control Using Collective Behavior Entropy for Large-Scale Home Energy Management.

The 34th Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2020 Jianwen Sun, Yan Zheng, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Yang Liu
PDF

Multi-Agent Game Abstraction via Graph Attention Neural Network.

The 34th Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2020 Yong Liu, Weixun Wang, Yujing Hu, Jianye Hao, Xingguo Chen, Yang Gao
PDF

Neighborhood Cognition Consistent Multi-Agent Reinforcement Learning.

The 34th Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2020 Hangyu Mao, Wulong Liu, Jianye Hao, Jun Luo, Dong Li, Zhengchao Zhang, Jun Wang, Zhen Xiao
PDF

From Few to More: Large-Scale Dynamic Multiagent Curriculum Learning.

The 34th Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2020 Weixun Wang, Tianpei Yang, Yong Liu, Jianye Hao, Xiaotian Hao, Yujing Hu, Yingfeng Chen, Changjie Fan, Yang Gao
PDF

Mastering Basketball With Deep Reinforcement Learning: An Integrated Curriculum Training Approach.

The 19th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2020 Hangtian Jia, Chunxu Ren, Yujing Hu, Yingfeng Chen, Tangjie Lv, Changjie Fan, Hongyao Tang, Jianye Hao
PDF

Efficient Deep Reinforcement Learning through Policy Transfer.

The 19th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2020 Tianpei Yang, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Zongzhang Zhang, Yujing Hu, Yingfeng Chen, Changjie Fan, Weixun Wang, Zhaodong Wang, Jiajie Peng
PDF

Large Scale Deep Reinforcement Learning in War-games.

The 13rd International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM): 2020 Hanchao Wang, Hongyao Tang, Jianye Hao, Xiaotian Hao, Yue Fu, Yi Ma
PDF

SMARTS: An Open-Source Scalable Multi-Agent RL Training School for Autonomous Driving.

The 4th Conference on Robot Learning (CoRL): 2020 Ming Zhou, Jun Luo, Julian Villela, Yaodong Yang, David Rusu, Jiayu Miao, Weinan Zhang, Montgomery Alban, Iman Fadakar, Zheng Chen, Chongxi Huang, Ying Wen, Kimia Hassanzadeh, Daniel Graves, Zhengbang Zhu, Yihan Ni, Nhat M. Nguyen, Mohamed Elsayed, Haitham Ammar, Alexander I. Cowen- Rivers, Sanjeevan Ahilan, Zheng Tian, Daniel Palenicek, Kasra Rezaee, Peyman Yadmellat, Kun Shao, Dong Chen, Baokuan Zhang, Hongbo Zhang, Jianye Hao, Wulong Liu, Jun Wang
PDF

MGHRL: Meta Goal-Generation for Hierarchical Reinforcement Learning.

The 2nd Digital Artificial Intelligence Conference (DAI): 2020 Haotian Fu, Hongyao Tang, Jianye Hao, Wulong Liu, Chen Chen
PDF

Faster Convention Emergence by Avoiding Local Conventions in Reinforcement Social Learning.

The 19th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC): 2020 Muzi Liu, Ho-fung Leung, Jianye Hao
PDF

An Empirical Study on Correlation between Coverage and Robustness for Deep Neural Networks.

The 25nd International Conference on Engineering of Complex Computer Systems (ICECCS): 2020 Yizhen Dong, Peixin Zhang, Jingyi Wang, Shuang Liu, Jun Sun, Jianye Hao, Xinyu Wang, Li Wang, Jin Song Dong, Ting Dai
PDF

Action Semantics Network: Considering the Effects of Actions in Multiagent Systems.

The 8th International Conference on Learning Representations (ICLR): 2020 Weixun Wang, Tianpei Yang, Yong Liu, Jianye Hao, Xiaotian Hao, Yujing Hu, Yingfeng Chen, Changjie Fan, Yang Gao
PDF

Dynamic Knapsack Optimization Towards Efficient Multi-Channel Sequential Advertising.

The 37th International Conference on Machine Learning (ICML): 2020 Xiaotian Hao, Zhaoqing Peng, Yi Ma, Guan Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Shan Chen, Rongquan Bai, Mingzhou Xie, Miao Xu, Zhenzhe Zheng, Chuan Yu, Han Li, Jian Xu, Kun Gai
PDF

Q-value Path Decomposition for Deep Multiagent Reinforcement Learning.

The 37th International Conference on Machine Learning (ICML): 2020 Yaodong Yang, Jianye Hao, Guangyong Chen, Hongyao Tang, Yingfeng Chen, Yujing Hu, Changjie Fan, Zhongyu Wei
PDF

KoGuN: Accelerating Deep Reinforcement Learning via Integrating Human Suboptimal Knowledge.

The 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI): 2020 Peng Zhang, Jianye Hao, Weixun Wang, Hongyao Tang, Yi Ma, Yihai Duan, Yan Zheng
PDF

Triple-GAIL: A Multi-Modal Imitation Learning Framework with Generative Adversarial Nets.

The 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI): 2020 Cong Fei, Bin Wang, Yuzheng Zhuang, Zongzhang Zhang, Jianye Hao, Hongbo Zhang, Xuewu Ji, Wulong Liu
PDF

Efficient Deep Reinforcement Learning via Adaptive Policy Transfer.

The 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI): 2020 Tianpei Yang, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Zongzhang Zhang, Yujing Hu, Yingfeng Chen, Changjie Fan, Weixun Wang, Wulong Liu, Zhaodong Wang, Jiajie Peng
PDF

Generating Behavior-Diverse Game AIs with Evolutionary Multi-Objective Deep Reinforcement Learning.

The 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI): 2020 Ruimin Shen, Yan Zheng, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Yingfeng Chen, Changjie Fan, Yang Liu
PDF

Learning to Accelerate Heuristic Searching for Large-Scale Maximum Weighted b-Matching Problems in Online Advertising.

The 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI): 2020 Xiaotian Hao, Junqi Jin, Jianye Hao, Jin Li, Weixun Wang, Yi Ma, Zhenzhe Zheng, Han Li, Jian Xu, Kun Gai
PDF

A Multi-Task Reinforcement Learning Approach for Navigating Unsignalized Intersections.

The 31st IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV): 2020 Shixiong Kai, Bin Wang, Dong Chen, Jianye Hao, Hongbo Zhang, Wulong Liu
PDF

Learning to Utilize Shaping Rewards: A New Approach of Reward Shaping.

The 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS): 2020 Yujing Hu, Weixun Wang, Hangtian Jia, Yixiang Wang, Yingfeng Chen, Jianye Hao, Feng Wu, Changjie Fan
PDF

Cross-data Automatic Feature Engineering via Meta-learning and Reinforcement Learning.

The 23th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD): 2020 Jianyu Zhang, Jianye Hao, Françoise Fogelman- Soulié
PDF

2019-

An Optimal Rewiring Strategy for Cooperative Multiagent Social Learning.

The 33rd Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2019 Hongyao Tang, Jianye Hao, Li Wang, Tim Baarslag, Zan Wang
PDF

Reinforcement Learning for Cooperative Overtaking.

The 18th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2019 Chao Yu, Xin Wang, Jianye Hao, Zhanbo Feng
PDF

Independent Generative Adversarial Self-Imitation Learning in Cooperative Multiagent Systems.

The 18th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2019 Xiaotian Hao, Weixun Wang, Jianye Hao, Yaodong Yang
PDF

An Optimal Rewiring Strategy for Cooperative Multiagent Social Learning.

The 18th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2019 Hongyao Tang, Jianye Hao, Li Wang, Zan Wang, Tim Baarslag
PDF

Bayes-ToMoP: A Fast Detection and Best Response Algorithm Towards Sophisticated Opponents.

The 18th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2019 Tianpei Yang, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Yan Zheng, Chongjie Zhang, Ze Zheng
PDF

Large-Scale Home Energy Management Using Entropy-Based Collective Multiagent Reinforcement Learning Framework.

The 18th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2019 Yaodong Yang, Jianye Hao, Yan Zheng, Xiaotian Hao, Bofeng Fu
PDF

Automatic Feature Engineering by Deep Reinforcement Learning.

The 18th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2019 Jianyu Zhang, Jianye Hao, Françoise Fogelman- Soulié, Zan Wang
PDF

ONECG: Online Negotiation Environment for Coalitional Games.

The 18th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2019 Siqi Chen, Yonghao Cui, Cong Shang, Jianye Hao, Gerhard Weiss
PDF

Learning Adaptive Display Exposure for Real-Time Advertising.

The 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM): 2019 Weixun Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Chunjie Chen, Chuan Yu, Weinan Zhang, Jun Wang, Xiaotian Hao, Yixi Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai
PDF

Achieving cooperation through deep multiagent reinforcement learning in sequential prisoner's dilemmas.

The 1st Digital Artificial Intelligence Conference (DAI): 2019 Weixun Wang, Jianye Hao, Yixi Wang, Matthew E. Taylor
PDF

Explicitly Coordinated Policy Iteration.

The 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI): 2019 Yujing Hu, Yingfeng Chen, Changjie Fan, Jianye Hao
PDF

Towards Efficient Detection and Optimal Response against Sophisticated Opponents.

The 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI): 2019 Tianpei Yang, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Chongjie Zhang, Yan Zheng, Ze Zheng
PDF

Large-Scale Home Energy Management Using Entropy-Based Collective Multiagent Deep Reinforcement Learning Framework.

The 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI): 2019 Yaodong Yang, Jianye Hao, Yan Zheng, Chao Yu
PDF

Deep Multi-Agent Reinforcement Learning with Discrete-Continuous Hybrid Action Spaces.

The 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI): 2019 Haotian Fu, Hongyao Tang, Jianye Hao, Zihan Lei, Yingfeng Chen, Changjie Fan
PDF

Building Personalized Simulator for Interactive Search.

The 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI): 2019 Qianlong Liu, Baoliang Cui, Zhongyu Wei, Baolin Peng, Haikuan Huang, Hongbo Deng, Jianye Hao, Xuanjing Huang, Kam- Fai Wong
PDF

Wuji: Automatic Online Combat Game Testing Using Evolutionary Deep Reinforcement Learning.

The 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE): 2019 Yan Zheng, Changjie Fan, Xiaofei Xie, Ting Su, Lei Ma, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Yang Liu, Ruimin Shen, Yingfeng Chen
PDF

An Efficient Handover Authentication Mechanism for 5G Wireless Network.

The 15th IEEE Wireless Communications and Networking Conference (不确定的届数) (WCNC): 2019 Kaihong Han, Maode Ma, Xiaohong Li, Zhiyong Feng, Jianye Hao
PDF

Efficient Convention Emergence through Decoupled Reinforcement Social Learning with Teacher-Student Mechanism.

The 17th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2018 Yixi Wang, Wenhuan Lu, Jianye Hao, Jianguo Wei, Ho-fung Leung
PDF

Recurrent Deep Multiagent Q-Learning for Autonomous Agents in Future Smart Grid.

The 17th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2018 Yaodong Yang, Jianye Hao, Zan Wang, Mingyang Sun, Goran Strbac
PDF

The Dynamics of Opinion Evolution in Gossiper-Media Model with WoLS-CALA Learning.

The 17th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2018 Chengwei Zhang, Xiaohong Li, Jianye Hao, Sandip Sen, Wanli Xue, Zhiyong Feng
PDF

SCC-rFMQ Learning in Cooperative Markov Games with Continuous Actions.

The 17th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2018 Chengwei Zhang, Xiaohong Li, Jianye Hao, Siqi Chen, Karl Tuyls, Zhiyong Feng
PDF

Attention-Based Recurrent Multi-Channel Neural Network for Influenza Epidemic Prediction.

The 12nd International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM): 2018 Bofeng Fu, Yaodong Yang, Yu Ma, Jianye Hao, Siqi Chen, Shuang Liu, Tiegang Li, Zhenyu Liao, Xianglei Zhu
PDF

Speeding up Collective Cell Migration Using Deep Reinforcement Learning.

The 12nd International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM): 2018 Tian Gan, Yaodong Yang, Jianye Hao, Zhenyu Liao, Xianglei Zhu
PDF

Recurrent Deep Multiagent Q-Learning for Autonomous Brokers in Smart Grid.

The 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI): 2018 Yaodong Yang, Jianye Hao, Mingyang Sun, Zan Wang, Changjie Fan, Goran Strbac
PDF

A Deep Bayesian Policy Reuse Approach Against Non-Stationary Agents.

The 32nd Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS) (NeurIPS): 2018 Yan Zheng, Zhaopeng Meng, Jianye Hao, Zongzhang Zhang, Tianpei Yang, Changjie Fan
PDF

Achieving Multiagent Coordination Through CALA-rFMQ Learning in Continuous Action Space.

The 15th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI) (PRICAI): 2018 Wanshu Liu, Chengwei Zhang, Tianpei Yang, Jianye Hao, Xiaohong Li, Zhijie Bao
PDF

Weighted Double Deep Multiagent Reinforcement Learning in Stochastic Cooperative Environments.

The 15th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI) (PRICAI): 2018 Yan Zheng, Zhaopeng Meng, Jianye Hao, Zongzhang Zhang
PDF

ESRQ: An Efficient Secure Routing Method in Wireless Sensor Networks Based on Q-Learning.

The 17th IEEE International Conference On Trust, Security And Privacy In Computing And Communications / 12th IEEE International Conference On Big Data Science And Engineering, TrustCom/BigDataSE (TrustCom/BigDataSE): 2018 Gaosheng Liu, Xin Wang, Xiaohong Li, Jianye Hao, Zhiyong Feng
PDF

Optimal Personalized Defense Strategy Against Man-In-The-Middle Attack.

The 31st Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI): 2017 Xiaohong Li, Shuxin Li, Jianye Hao, Zhiyong Feng, Bo An
PDF

A real-time ensemble classification algorithm for time series data.

The 2nd IEEE International Conference on Agents (ICA): 2017 Xianglei Zhu, Shuai Zhao, Yaodong Yang, Hongyao Tang, Zan Wang, Jianye Hao
PDF

A Prediction and Learning Based Approach to Network Selection in Dynamic Environments.

The 26th International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN): 2017 Xiaohong Li, Ru Cao, Jianye Hao, Zhiyong Feng
PDF

TLSsem: A TLS Security-Enhanced Mechanism against MITM Attacks in Public WiFis.

The 22nd International Conference on Engineering of Complex Computer Systems (ICECCS): 2017 Wei Yang, Xiaohong Li, Zhiyong Feng, Jianye Hao
PDF

Towards Solving Decision Making Problems Using Probabilistic Model Checking.

The 22nd International Conference on Engineering of Complex Computer Systems (ICECCS): 2017 Ling Shi, Shuang Liu, Jianye Hao, Jun Yang Koh, Zhe Hou, Jin Song Dong
PDF

An Improved Android Collusion Attack Detection Method Based on Program Slicing.

The 19th International Conference on Formal Engineering Methods (ICFEM): 2017 Yunhao Liu, Xiaohong Li, Zhiyong Feng, Jianye Hao
PDF

Defending Against Man-In-The-Middle Attack in Repeated Games.

The 26th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI): 2017 Shuxin Li, Xiaohong Li, Jianye Hao, Bo An, Zhiyong Feng, Kangjie Chen, Chengwei Zhang
PDF

An Adaptive Handover Trigger Strategy for 5G C/U Plane Split Heterogeneous Network.

The 14th IEEE International Conference on Mobile Ad hoc and Sensor Systems (MASS): 2017 Huijuan He, Xiaohong Li, Zhiyong Feng, Jianye Hao, Xiaofei Wang, Haijun Zhang
PDF

FESR: A Framework for Eliciting Security Requirements Based on Integration of Common Criteria and Weakness Detection Formal Model.

The 3rd IEEE International Conference on Software Quality, Reliability, and Security (QRS): 2017 Hongbo Li, Xiaohong Li, Jianye Hao, Guangquan Xu, Zhiyong Feng, Xiaofei Xie
PDF

Automated Software Security Requirements Recommendation Based on FT-SR Model.

The 29th International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering (SEKE): 2017 Jiangjuan Wang, Xiaohong Li, Zhiyong Feng, Jianye Hao, Guangquan Xu, Zhuobing Han
PDF

An Adaptive Learning Framework for Efficient Emergence of Social Norms: (Extended Abstract).

The 15th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2016 Chao Yu, Hongtao Lv, Sandip Sen, Jianye Hao, Fenghui Ren, Rui Liu
PDF

Dynamic analysis of cell interactions in biological environments under multiagent social learning framework.

The 10th International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM): 2016 Chengwei Zhang, Xiaohong Li, Shuxin Li, Jianye Hao
PDF

Socially-Aware Multiagent Learning: Towards Socially Optimal Outcomes.

The 22nd European Conference on Artificial Intelligence (ECAI): 2016 Xiaohong Li, Chengwei Zhang, Jianye Hao, Karl Tuyls, Siqi Chen, Zhiyong Feng
PDF

Accelerating Norm Emergence Through Hierarchical Heuristic Learning.

The 22nd European Conference on Artificial Intelligence (ECAI): 2016 Tianpei Yang, Zhaopeng Meng, Jianye Hao, Sandip Sen, Chao Yu
PDF

Designing minimal effective normative systems with the help of lightweight formal methods.

The 24th ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering (SIGSOFT FSE): 2016 Jianye Hao, Eunsuk Kang, Jun Sun, Daniel Jackson
PDF

E-SSL: An SSL Security-Enhanced Method for Bypassing MITM Attacks in Mobile Internet.

Structured Object-Oriented Formal Language and Method - 6th International Workshop (SOFL+MSVL): 2016 Ren Zhao, Xiaohong Li, Guangquan Xu, Zhiyong Feng, Jianye Hao
PDF

Formal Modeling and Verification of Security Protocols on Cloud Computing Systems Based on UML 2.3.

TrustCom 2016: The 15th IEEE International Conference on Trust, Security, and Privacy in Computing and Communications (Trustcom/BigDataSE/ISPA): 2016 Kunding Fang, Xiaohong Li, Jianye Hao, Zhiyong Feng
PDF

Heuristic Collective Learning for Efficient and Robust Emergence of Social Norms.

The 14th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2015 Jianye Hao, Jun Sun, Dongping Huang, Yi Cai, Chao Yu
PDF

Hierarchical Learning for Emergence of Social Norms in Networked Multiagent Systems.

AI 2015: Advances in Artificial Intelligence - 28th Australasian Joint Conference (Australasian Conference on Artificial Intelligence): 2015 Chao Yu, Hongtao Lv, Fenghui Ren, Honglin Bao, Jianye Hao
PDF

Toward Efficient Agreements in Real-Time Multilateral Agent-Based Negotiations.

The 27th International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI): 2015 Siqi Chen, Jianye Hao, Gerhard Weiss, Shuang Zhou, Zili Zhang
PDF

Reciprocal Social Strategy in Social Repeated Games.

The 27th International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI): 2015 Chi- Kong Chan, Jianye Hao, Ho-fung Leung
PDF

An Adaptive Markov Strategy for Effective Network Intrusion Detection.

The 27th International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI): 2015 Jianye Hao, Yinxing Xue, Mahinthan Chandramohan, Yang Liu, Jun Sun
PDF

Adaptive Defending Strategy for Smart Grid Attacks.

The 2nd Workshop on Smart Energy Grid Security (SEGS@CCS): 2014 Jianye Hao, Eunsuk Kang, Daniel Jackson, Jun Sun
PDF

Spatial evolutionary game-theoretic perspective on agent-based complex negotiations.

The 21st European Conference on Artificial Intelligence (ECAI): 2014 Siqi Chen, Jianye Hao, Gerhard Weiss, Karl Tuyls, Ho-fung Leung
PDF

Networked Reinforcement Social Learning towards Coordination in Cooperative Multiagent Systems.

The 26th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI): 2014 Jianye Hao, Dongping Huang, Yi Cai, Ho-fung Leung
PDF

Evaluating Practical Automated Negotiation Based on Spatial Evolutionary Game Theory.

KI 2014: Advances in Artificial Intelligence - 37th Annual German Conference on AI (KI): 2014 Siqi Chen, Jianye Hao, Gerhard Weiss, Karl Tuyls, Ho-fung Leung
PDF

Robustness Analysis of Negotiation Strategies through Multiagent Learning in Repeated Negotiation Games.

Multiagent System Technologies - 12th German Conference (MATES): 2014 Jianye Hao, Siqi Chen, Gerhard Weiss, Ho-fung Leung, Karl Tuyls
PDF

Reinforcement social learning of coordination in cooperative multiagent systems.

The 13rd International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS): 2013 Jianye Hao, Ho-fung Leung
PDF

The Dynamics of Reinforcement Social Learning in Cooperative Multiagent Systems.

The 23rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI): 2013 Jianye Hao, Ho-fung Leung
PDF

Achieving Social Optimality with Influencer Agents.

Complex Sciences - Second International Conference (2012) (Complex): 2012 Jianye Hao, Ho-fung Leung
PDF

ABiNeS: An Adaptive Bilateral Negotiating Strategy over Multiple Items.

2012 IEEE/WIC/ACM International Conferences on Intelligent Agent Technology (IAT): 2012 Jianye Hao, Ho-fung Leung
PDF

Analyzing multi-agent systems with probabilistic model checking approach.

The 34th International Conference on Software Engineering (ICSE): 2012 Songzheng Song, Jianye Hao, Yang Liu, Jun Sun, Ho-fung Leung, Jin Song Dong
PDF

Incorporating Fairness into Infinitely Repeated Games with Conflicting Interests for Conflicts Elimination.

IEEE 24th International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI): 2012 Jianye Hao, Ho-fung Leung
PDF

Learning to Achieve Socially Optimal Solutions in General-Sum Games.

PRICAI 2012: Trends in Artificial Intelligence - 12th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI): 2012 Jianye Hao, Ho-fung Leung
PDF

Incorporating Fairness into Agent Interactions Modeled as Two-Player Normal-Form Games.

PRICAI 2012: Trends in Artificial Intelligence - 12th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI): 2012 Jianye Hao, Ho-fung Leung
PDF

Probabilistic Model Checking Multi-agent Behaviors in Dispersion Games Using Counter Abstraction.

PRIMA 2012: Principles and Practice of Multi-Agent Systems - 15th International Conference (PRIMA): 2012 Jianye Hao, Songzheng Song, Yang Liu, Jun Sun, Lin Gui, Jin Song Dong, Ho-fung Leung
PDF

An Efficient Negotiation Protocol to Achieve Socially Optimal Allocation.

PRIMA 2012: Principles and Practice of Multi-Agent Systems - 15th International Conference (PRIMA): 2012 Jianye Hao, Ho-fung Leung
PDF

Maintaining cooperation in homogeneous multi-agent system.

SMC 2012 : IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC): 2012 Jianye Hao, Ho-fung Leung
PDF

Learning to Achieve Social Rationality Using Tag Mechanism in Repeated Interactions.

IEEE 23rd International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI): 2011 Jianye Hao, Ho-fung Leung
PDF

Strategy and Fairness in Repeated Two-agent Interaction.

IEEE 22nd International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI): 2010 Jianye Hao, Ho-fung Leung
PDF

Bus-Based and NoC Infrastructure Performance Emulation and Comparison.

The 6th International Conference on Information Technology: New Generations (ITNG): 2009 Ling Wang, Jianye Hao, Feixuan Wang
PDF

Theoretical Investigation on Post-Processed LDA for Face and Palmprint Recognition.

The 2007 International Conference on Computational Intelligence and Security (CIS): 2007 Jianye Hao, Wangmeng Zuo, Kuanquan Wang
PDF