2024

Exploiting counter-examples for active learning with partial labels

Machine Learning, 2024 (MLJ): 2024 Fei Zhang, Yunjie Ye, Lei Feng, Zhongwen Rao, Jieming Zhu, Marcus Kalander, Chen Gong, Jianye Hao, Bo Han
PDF

Learning from hierarchical structure of knowledge graph for recommendation

ACM Trans. Inf. Syst. 42(1): 18:1-18:24 (2024): 2024 Yingrong Qin, Chen Gao, Shuangqing Wei, Yue Wang, Depeng Jin, Jian Yuan, Lin Zhang, Dong Li, Jianye Hao, Yong Li
PDF

2023

Pessimistic value iteration for multi-task data sharing in Offline Reinforcement Learning

Artificial Intelligence 326 (2024) 104048 (AIJ): 2023 Chenjia Bai, Lingxiao Wang, Jianye Hao, Zhuoran Yang, Bin Zhao, Zhen Wang, Xuelong Li
PDF

博弈智能的研究与应用

中国科学·信息科学, Volume 53, Issue 10: 1892 (2023): 2023 郝建业, 邵坤, 李凯, 李栋, 毛航宇, 胡舒悦, 王震
PDF

Accelerating deep reinforcement learning via knowledge-guided policy network.

Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 37(1): 17 (2023) (JAAMAS): 2023 Yuanqiang Yu, Peng Zhang, Kai Zhao, Yan Zheng, Jianye Hao
PDF

ASN: action semantics network for multiagent reinforcement learning

Auton. Agents Multi Agent Syst. 37(2): 45 (2023) Tianpei Yang, Weixun Wang, Jianye Hao, Matthew E. Taylor, Yong Liu, Xiaotian Hao, Yujing Hu, Yingfeng Chen, Changjie Fan, Chunxu Ren, Ye Huang, Jiangcheng Zhu, Yang Gao

A benchmark for automatic medical consultation system: frameworks, tasks and datasets.

Bioinform 39(1) (2023) (Bioinform.): 2023 Wei Chen, Zhiwei Li, Hongyi Fang, Qianyuan Yao, Cheng Zhong, Jianye Hao, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Jiajie Peng, Zhongyu Wei
PDF

A Unified Framework for Layout Pattern Analysis With Deep Causal Estimation.

IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems 42(4): 1199-1211 (2023) (IEEE Trans. Comput. Aided Des. Integr. Circuits Syst.): 2023 Ran Chen, Shoubo Hu, Zhitang Chen, Shengyu Zhu, Bei Yu, Pengyun Li, Cheng Chen, Yu Huang, Jianye Hao
PDF

Contrastive-ACE: Domain Generalization Through Alignment of Causal Mechanisms.

IEEE Transactions on Image Processing 32: 235-250 (2023) (IEEE Trans. Image Process.): 2023 Yunqi Wang, Furui Liu, Zhitang Chen, Yik- Chung Wu, Jianye Hao, Guangyong Chen, Pheng- Ann Heng
PDF

2022

A review and performance evaluation of clustering frameworks for single-cell Hi-C data.

Briefings Bioinform 23(6) (2022) (Briefings Bioinform.): 2022 Caiwei Zhen, Yuxian Wang, Jiaquan Geng, Lu Han, Jingyi Li, Jinghao Peng, Tao Wang, Jianye Hao, Xuequn Shang, Zhongyu Wei, Peican Zhu, Jiajie Peng
PDF

HEBO: An Empirical Study of Assumptions in Bayesian Optimisation.

Journal of Artificial Intelligence Research 74: 1269-1349 (2022) (JAIR): 2022 Alexander I. Cowen- Rivers, Wenlong Lyu, Rasul Tutunov, Zhi Wang, Antoine Grosnit, Ryan- Rhys Griffiths, Alexandre Max Maraval, Jianye Hao, Jun Wang, Jan Peters, Haitham Bou- Ammar
PDF

Coach-assisted multi-agent reinforcement learning framework for unexpected crashed agents.

Frontiers in Information Technology and Electronics Engineering 23(7): 1032-1042 (2022) (Frontiers Inf. Technol. Electron. Eng.): 2022 Jian Zhao, Youpeng Zhao, Weixun Wang, Mingyu Yang, Xunhan Hu, Wengang Zhou, Jianye Hao, Houqiang Li
PDF

SCC-rFMQ: a multiagent reinforcement learning method in cooperative Markov games with continuous actions.

International Journal of Machine Learning and Cybernetics 13(7): 1927-1944 (2022) (Int. J. Mach. Learn. Cybern.): 2022 Chengwei Zhang, Zhuobing Han, Bingfu Liu, Wanli Xue, Jianye Hao, Xiaohong Li, Dou An, Rong Chen
PDF

Learning to select cuts for efficient mixed-integer programming.

Pattern Recognit. 123: 108353 (2022) (Pattern Recognit.): 2022 Zeren Huang, Kerong Wang, Furui Liu, Hui- Ling Zhen, Weinan Zhang, Mingxuan Yuan, Jianye Hao, Yong Yu, Jun Wang
PDF

2021

Efficient policy detecting and reusing for non-stationarity in Markov games.

Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 35(1): 2 (2021) (JAAMAS): 2021 Yan Zheng, Jianye Hao, Zongzhang Zhang, Zhaopeng Meng, Tianpei Yang, Yanran Li, Changjie Fan
PDF

Integrating multi-network topology for gene function prediction using deep neural networks.

Briefings Bioinform  22(2): 2096-2105 (2021) (Briefings Bioinform.): 2021 Jiajie Peng, Hansheng Xue, Zhongyu Wei, Idil Tuncali, Jianye Hao, Xuequn Shang
PDF

An end-to-end heterogeneous graph representation learning-based framework for drug-target interaction prediction.

Briefings Bioinform  22(5) (2021) (Briefings Bioinform.): 2021 Jiajie Peng, Yuxian Wang, Jiaojiao Guan, Jingyi Li, Ruijiang Han, Jianye Hao, Zhongyu Wei, Xuequn Shang
PDF

SC2disease: a manually curated database of single-cell transcriptome for human diseases.

Nucleic Acids Research 49(Database-Issue): D1413-D1419 (2021) (Nucleic Acids Res.): 2021 Tianyi Zhao, Shuxuan Lyu, Guilin Lu, Liran Juan, Xi Zeng, Zhongyu Wei, Jianye Hao, Jiajie Peng
PDF

Generalized Centered 2-D Principal Component Analysis.

IEEE Transactions on Cybernetics 51(3): 1666-1677 (2021) (IEEE Trans. Cybern.): 2021 Gongyu Zhou, Guangquan Xu, Jianye Hao, Shizhan Chen, Junfeng Xu, Xi Zheng
PDF

Falsification of Cyber-Physical Systems Using Deep Reinforcement Learning.

IEEE Transactions on Software Engineering 47(12): 2823-2840 (2021) (IEEE TSE): 2021 Yoriyuki Yamagata, Shuang Liu, Takumi Akazaki, Yihai Duan, Jianye Hao
PDF

2020

Efficient Multiagent Policy Optimization Based on Weighted Estimators in Stochastic Cooperative Environments.

Journal of Computer Science and Technology 35(2): 268-280 (2020) (J. Comput. Sci. Technol.): 2020 Yan Zheng, Jianye Hao, Zongzhang Zhang, Zhao- Peng Meng, Xiaotian Hao
PDF

2019-

SA-IGA: a multiagent reinforcement learning method towards socially optimal outcomes.

Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 33(4): 403-429 (2019) (JAAMAS): 2019 Chengwei Zhang, Xiaohong Li, Jianye Hao, Siqi Chen, Karl Tuyls, Wanli Xue, Zhiyong Feng
PDF

A learning-based framework for miRNA-disease association identification using neural networks.

Bioinform 35(21): 4364-4371 (2019) (Bioinform.): 2019 Jiajie Peng, Weiwei Hui, Qianqian Li, Bolin Chen, Jianye Hao, Qinghua Jiang, Xuequn Shang, Zhongyu Wei
PDF

Using deep reinforcement learning to speed up collective cell migration.

BMC Bioinformatics 20-S(18): 571:1-571:10 (2019) (BMC Bioinform.): 2019 Hanxu Hou, Tian Gan, Yaodong Yang, Xianglei Zhu, Sen Liu, Weiming Guo, Jianye Hao
PDF

Attention-based recurrent neural network for influenza epidemic prediction.

BMC Bioinformatics 20-S(18): 575:1-575:10 (2019) (BMC Bioinform.): 2019 Xianglei Zhu, Bofeng Fu, Yaodong Yang, Yu Ma, Jianye Hao, Siqi Chen, Shuang Liu, Tiegang Li, Sen Liu, Weiming Guo, Zhenyu Liao
PDF

LoopFix: an approach to automatic repair of buggy loops.

Journal of Systems and Software 156: 100-112 (2019) (J. Syst. Softw.): 2019 Weichao Wang, Zhaopeng Meng, Zan Wang, Shuang Liu, Jianye Hao
PDF

Effective norm emergence in cell systems under limited communication.

BMC Bioinformatics 19-S(5): 23-35 (2018) (BMC Bioinform.): 2018 Xiaotian Hao, Jianye Hao, Wang Li, Hanxu Hou
PDF

An Adaptive Learning Based Network Selection Approach for 5G Dynamic Environments.

Entropy 20(4): 236 (2018) (Entropy): 2018 Xiaohong Li, Ru Cao, Jianye Hao
PDF

Efficient and Robust Emergence of Norms through Heuristic Collective Learning.

ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems 12(4): 23:1-23:20 (2018) (ACM Trans. Auton. Adapt. Syst.): 2018 Jianye Hao, Jun Sun, Guangyong Chen, Zan Wang, Chao Yu, Zhong Ming
PDF

An Adaptive Markov Strategy for Defending Smart Grid False Data Injection From Malicious Attackers.

IEEE Transactions on Smart Grid 9(4): 2398-2408 (2018) (IEEE TSG): 2018 Jianye Hao, Eunsuk Kang, Jun Sun, Zan Wang, Zhaopeng Meng, Xiaohong Li, Zhong Ming
PDF

Falsification of Cyber-Physical Systems Using Deep Reinforcement Learning.

Formal Methods: 22nd International Symposium (FM): 2018 Takumi Akazaki, Shuang Liu, Yoriyuki Yamagata, Yihai Duan, Jianye Hao
PDF

The dynamics of reinforcement social learning in networked cooperative multiagent systems.

The International Conference on Engineering Applications of Artificial Intelligence 58: 111-122 (2017) (Eng. Appl. Artif. Intell.): 2017 Jianye Hao, Dongping Huang, Yi Cai, Ho-fung Leung
PDF

Reciprocal Social Strategy in Social Repeated Games and Emergence of Social Norms.

The International Journal of Artificial Intelligence Tools 26(1): 1760007:1-1760007:33 (2017) (Int. J. Artif. Intell. Tools): 2017 Chi- Kong Chan, Jianye Hao, Ho-fung Leung
PDF

Blind Image Denoising via Dependent Dirichlet Process Tree.

The IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 39(8): 1518-1531 (2017) (IEEE TPAMI): 2017 Fengyuan Zhu, Guangyong Chen, Jianye Hao, Pheng- Ann Heng
PDF

Effective norm emergence in cell systems under limited communication.

The 11th International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM): 2017 Xiaotian Hao, Jianye Hao, Wang Li
PDF

Fepchecker: An Automatic Model Checker for Verifying Fairness and Non-Repudiation of Security Protocols in Web Service.

The International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 26(4): 563-586 (2016) (Int. J. Softw. Eng. Knowl. Eng.): 2016 Xiaohong Li, Jiayi Xu, Guangquan Xu, Jianye Hao, Xiaoru Li, Zhiyong Feng, Honghao Gao
PDF

Improved EGT-Based Robustness Analysis of Negotiation Strategies in Multiagent Systems via Model Checking.

The IEEE Transactions on Human-Machine Systems 46(2): 197-208 (2016) (IEEE Trans. Hum. Mach. Syst.): 2016 Songzheng Song, Jianye Hao, Yang Liu, Jun Sun, Ho-fung Leung, Jie Zhang
PDF

Introducing decision entrustment mechanism into repeated bilateral agent interactions to achieve social optimality.

The International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 29(4): 658-682 (2015) (JAAMAS): 2015 Jianye Hao, Ho-fung Leung
PDF

Multiagent Reinforcement Social Learning toward Coordination in Cooperative Multiagent Systems.

ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems Syst. 9(4): 20:1-20:20 (2015) (ACM Trans. Auton. Adapt. Syst.): 2015 Jianye Hao, Ho-fung Leung, Zhong Ming
PDF

Reinforcement social learning of social optimality with influencer agents.

Web Intelligence 13(3): 167-178 (2015) (Web Intell.): 2015 Jianye Hao, Ho-fung Leung
PDF

An efficient and robust negotiating strategy in bilateral negotiations over multiple items.

Engineering Applications of Artificial Intelligence 34: 45-57 (2014) (Eng. Appl. Artif. Intell.): 2014 Jianye Hao, Songzheng Song, Ho-fung Leung, Zhong Ming
PDF

Achieving Socially Optimal Outcomes in Multiagent Systems with Reinforcement Social Learning.

ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems 8(3): 15:1-15:23 (2013) (ACM Trans. Auton. Adapt. Syst.): 2013 Jianye Hao, Ho-fung Leung
PDF